Search This Blog

PostHeaderIcon Om Jai Google Hare

Om Jai Google Hare !!
Swami Om Jai Google hare Programmer’s ke sankat, Developers ke Sankat, Click main door kare!!
Om Jai Google Hare !!
Jo Dhyawe vo pawe, dukh bin se man ka, Swami dukh bin se man ka, Homepage ki sampatti lawe,
Homework ki sampatti karave kasht mite work ka,
Swami Om Jai Google hare!!
Tum puran seach engine Tum hi internet yaami,
Swami Tum hi internet yaami Par karo hamari Salari,
Par karo hamari apprisal, Tum dunia ke swami,
Swami Om Jai Google hare...

2 comments:

Lisa said...

Good poetry dear...good blog...good work..keep it up!

Mandar said...

Hey Shipra..give me a buzz on 98199-75090